FAQ CONTACT US SITEMAP       

Indoor Air Quality

ROCOCO Luxury Vinyl tile
CERTIFICATE รับรองเรื่องการควบคุมคุณภาพสินค้าไม่ปล่อยสารที่มีผลต่อคุณภาพภายในอาคาร


มาตรฐาน Floorscore เรื่องการระเหยของสารประกอบอินทรีย์นั้นไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดย SCS Global Services สหรัฐอเมริกา
ได้รับมาตรฐานระดับ A+ เรื่องการระเหยของสารประกอบอินทรีย์นั้นไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศภายในอาคารจากประเทศฝรั่งเศส
ผ่านมาตรฐาน E1 เรื่องการปล่อยสารฟอร์มาดีไฮด์ ตามมาตรฐาน EN717-1
ปราศจากสารพาทาเลตที่ใช้ใน PVC ซึ่งหากสะสมในร่างกายอาจก่อมะเร็งได้


CERTIFICATE เรื่องมาตรฐานคุณภาพสินค้า100% using Virgin Viny Material for product

ใช้ไวนิลใหม่ 100% เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า*

Warranty 10 years

รับประกันคุณภาพสินค้า 10 ปี กรณีเสียหายจากคุณภาพสินค้าสีซีดจาง ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

CHOPPED FIBER-GLASS

มีการเพิ่มส่วนผสมของไฟเบอร์กลาสเข้าไปในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการทนต่อการยืดหรือหดได้ดียิ่งขึ้นแม้ในภาวะที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงสูง (เฉพาะรุ่น C430 Series)

REUSABLE

สามารถย้ายนำมติดตั้งใหม่ได้ 100%

2G locking system from Sweden

ระบบ "คลิกล็อค" ลิขสิทธิ์ระบบล็อคจากประเทศสวีเดนติดตั้งโดยไม่ใช้กาว